به وبلاگ شرکت مشهد پودر خوش آمدید.

×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 210

دوشنبه, 04 خرداد 1394 ساعت 08:21

مراحل کاشت و داشت و برداشت گندم

نوشته شده توسط 
این مورد را ارزیابی کنید
(30 رای‌ها)

کاشت گندم
تهیه زمینمناسب:
تهیه زمین مناسب یکی از مهمترین توصیه ها درراستای افزایش عملکرد گندم و البته هر محصول دیگری می باشد . بدین لحاظ اجرایعملیات ذیل جهت تهیه زمین مناسب ضروری است :
• ماخار نمودن زمین .
• شخم در عمق 25 الی 30 سانتیمتری.
• دیسک جهتخرد کردن کلوخه ها ( حالت مطلوب زمانی است که اندازه کلوخه ها بین فندق و گردو باشد .
• ماله زدن جهتتسطیح نمودن مزرعه و از بین بردن پستی و بلندیهای به وجود آمده .
• کودپاشی توسط دستگاهسانتریفوژ تنظیم شده .
• دیسک جهت زیر خاک کردن کود درعمق 15تا 20 سانتی متری .


ساقه خردکن ذرت و اثر آن در ایجاد تهیه زمین مطلوب :
از عوامل مهم کاهش عملکرد باقی ماندن ساقه های ذرت درمزرعه پس از برداشت این گیاه می باشد که با ایجاد فضاهای زیاد در خاک مانع از ایجادتراکم مناسب و همچنین عدم تهیه بستر مناسب کشت گندم می گردد. سوزاندن این ساقه هایضمخت که البته کار اکثر کشاورزان است نه تنها نمی تواند این ساقه ها را از بین ببردبلکه با سوزاندن لایه های رویی خاک باعث آسیب رساندن به مواد آلی خاک و در واقعسوزاندن این مواد طلایی می گردد .
براساس توصیه های ذکر شده در این مورد استفاده از ساقه خردکن ذرت امری مهم به حسابآمده و با خرد کردن ساقه های ضخیم باقیمانده از ذرت مشکل این ساقه ها تاحدی حلخواهد شد.

مزایای استفاده از ساقه خرد کن :
1- خردکردن ساقه های ضخیمذرت
2-به دلیلخردشدن ساقه های بلند و ضخیم ذرت ، در صورت زدن دیسک فضاهای باز و نامناسب در زمینوجود نداشته و در نتیجه بستر مناسبی برای رشد بذر گندم مهیا خواهد شد .
3-مواد آلی فراوانی که درساقه های ذرت اندوخته شده است با خردکردن بقایای ذرت به خاک بازخواهدگشت.

آزمون خاک :
میزان مصرف توصیهشده طبق آزمون خاک انجام می گیرد .
انواع کودهای مورداستفاده به صورت پایه
الف : کودهای ماکرو ( پرمصرف
 کودفسفاته : 1- سوپر فسفات تریپل 2- فسفات دی آمونیوم
 کود ازته : 1- اوره 2- نیترات آمونیوم
کود پتاسه : سولفات پتاسیم
ب : کودهای میکرو ( کم مصرف
- سولفات روی به میزان 25 کیلوگرم در هکتار
- سولفات آهن به میزان 25 کیلوگرم در هکتار البته بهترین روش استفاده ازسولفات آهن محلولپاشی به میزان 2 در هزار می باشد .

کاشت باکمبینات :
شرح مزایای کمبینات :
1- جمع شدن ادوات شخم ثانویه ، دیسک، ماله و بذرکار همه در یک وسیله که این امکان را به کشاورزانمیدهد تا از ورودادوات مختلف به زمین جلوگیری نمایند که علاوه بر کاهش هزینه ها از تراکم بیش از حدخاک را که در اثر ورود ادوات و ماشین آلات به وجود می آید کاسته خواهد شد .
2-قبل از استفاده از کمبینات فقط یکبار شخم زدن و سپس کودپاشی در مزرعه کافیست .
3- کاشت بذر به طور یکنواخت و در عمق 3 سانتی متری .
4- مخزن بذری کمبینات با ظرفیت بیش از 1000 کیلوگرمبوده که به راحتی حدود 4/5 الی 5 هکتار را بذرکاری می نماید.
استفاده از دستگاه کمبینات برای کشت بهترینتوصیه می باشد ولی در صورت کمبود این دستگاه پس تهیه زمین مناسب می توان از خطی کارغلات جهت کاشت استفاده نمود . تا بتوان سطح سبز مطلوبی با تراکم مناسب بدست آورد .

تاریخ کاشت مناسب :
آنچه در کشت گندم بسیار مهم و اساسی است تاریخ کاشت صحیح یعنی 15/8 الی 25/9می باشد که جلوتر از این تاریخ یا دیرتر از آن موجبات کاهش شدید عملکرد را فراهمخواهد ساخت .
میزان بذر ایده آل براییک کشت صحیح از نظر تحقیقات کشاورزی حدود 180 کیلوگرم است. البته این میزان با توجهبه شرایط محیطی مختلف ،تهیه زمین مناسب یا مطلوب یا متوسط ، میزان شوری خاک ، و بهتاخیر افتادن تاریخ کاشت افزایش می یابد .

داشتگندم
این مرحله از دوران رشدی گندم نیز بسیارپراهمیت میباشد .آبیاری ، مبارزه با علفهای هرز و بیماریها و کود سرک در این زماناز اهمیت بخصوصی برخوردار است .

آبیاریمزارع :
مراحلمهم آبیاری در زراعت گندم عبارتند از :
1-  مرحله جوانه زدن (خاک آب ) 2- مرحله پنجه دادن (پنجه آب ) 3- مرحله ساقهرفتن ( ساقاب)
4-  مرحله سنبله رفتن)  خوشاب ) 5- مرحله گل رفتن ( گل آب ) 6- مرحله دانه بستن ( دان آب)
اولین آبیاری پس از کاشت گندم شروع مرحله داشت رانوید می دهد . مراقبت در این امر یعنی دادن آب اول آن هم به موقع می تواند تاثیربسزایی در عملکرد داشته باشد . گندم نباید بیش از 5 الی 6 روز بدون آب در زمینبماند . چرا که خطر حمله مورچه ها و نیز در صورت وجود کمی رطوبت خطر پوسیده شدندانه آنها را تهدید می کند. در اکثر مواقع آب اول توسط بارندگی انجام می گردد . بهمنظور بالا بردن درصد سبز مزرعه و یکنواختی آن ، آب باید در فاروها به ملایمت جریانداشته باشد و تا سیاه شدن پشته ها ( آبیاری کامل سطح مزرعه ) و جذب آب به وسیله خاککه حدود 20 تا 24 ساعت طول می کشد ادامه یابد.کنترلعلف های هرز :
کنترل علف‌های هرز به دو طریق زراعی وشیمیایی امکانپذیر است.
 کنترلزراعی:
مناسب‌ترین روش کنترل علف‌های هرز انجام عملیاتزراعی است که با روش‌های زیر امکانپذیر است:
- رعایت تناوب زراعی مانند کشت گندم پس از گیاهان وجینی (آفتابگردان، ذرت،حبوبات، نباتات علوفه‌ای)
- شخم بهموقع در سال آیش قبل از به‌گل‌رفتن علف‌های هرز یکساله در اوایل بهار
- بررسی‌ها نشان داده است که اگر روش شخم از مرکزبه محیط مزرعه انجام شود ضمن جلوگیری از انتشار و انتقال بذرهای علف‌های هرز حاشیهبه داخل مزرعه، باعث کنترل آن‌ها می‌شود.
- رعایت تراکم مناسب مزرعه گندم
- استفاده از بذر خالص و عاری از بذرهای علف‌های هرز (بذر مادری – بذر گواهی‌شده
- هیرم زمین قبل از کاشت با یک یا دو بار آبیاری وشخم زمین
- کنترل مکانیکی
- عدم استفاده از کود دامی تازه (به دلیل فراوانیبذر علف‌های هرز زنده در آن) و استفاده از کود دامی کهنه و پوسیده.

 کنترل شیمیایی :
کنترل شیمیایی درصورتی انجام می‌شود که مزرعه دارای آلودگی بیش از اندازه معین باشد. نکات مورد توجهدر این روش عبارتند از:
- نوع علف‌کشباید با توجه به شناخت دقیق علف‌های هرز استفاده شود.
- میزان و زمان مناسب سمپاشی مدنظر قرارگیرد.
- نوع سمپاشی و نازل با توجه بهامکانات و وسعت مزرعه تعیین شود.
سمپاشپشتی با عرض کار 5/1 متر به میزان 300 لیتر محلول در هر هکتار با وسعت کم قابلاستفاده است. سمپاش پشتی تراکتور بوم‌دار با عرض هشت تا 12 متر و نازل‌های تی‌جت باسرعت سه تا شش کیلومتر در ساعت در مزارع بزرگتر کاربرد دارد. باید دقت شود کهارتفاع سمپاش از سطح زمین 50 سانتی‌متر برای کنترل شیمیایی علف‌های هرز باریک برگمی‌توان از علف‌کش‌های ایلوکسان (2/5 لیتر در هکتار) پوماسوپر (1/2– 0/8 لیتر در هکتار)، تاپیک (1 – 0/7 لیتر در هکتار) و آونج (چهار لیتر در هکتاراستفاده کرد.
برای کنترل شیمیاییعلف‌های هرز پهن‌برگ از علف‌کش‌های گرانستار (20 – 15 گرم در هکتار) و توفوردی (2 – 1/5 لیتر در هکتار) استفاده می‌شود.
یکی دیگر از علف کش های دیگر که دو منظوره نیز هست شوالیه ( 350 گرم درهکتار ) می باشد ، که هم علف های پهن برگ و هم نازک برگ را کنترل می نماید . آنچهدر مورد این علف کش مهم است این موضوع است که در زمینهایی که از آن استفاده می شود، چنانچه قرار باشد پس از برداشت گندم کشت ذرت اجرا گردد ، باید زمین پس از برداشتحتما شخم بخورد تا بقایای این سم که برای ذرت مناسب نمی باشد در اثر نور آفتابتجزیه گردد .

کاربردکود ازت :
یکی دیگر از مراحل داشت گندم مصرف کود اوره به صورتسرک می باشد که در زمینهای عادی که به موقع کشت گردیده و زیر کشت ذرت نیز نبودهمانند سایر کودها طبق آزمون خاک مصرف می شود ولی در زمینهایی که زیر کشت ذرت (دانهای و علوفه ای) بوده است مقداری بیش از حالت عادی مثلا 7 تا 8 کیسه در هکتار کودازته توصیه می شود و مراحل مصرف آن به شرح زیر می باشد:
50  کیلوگرم در زمان کاشتپایه
100 کیلوگرم در مرحله پنجه زنی سرک
150 کیلوگرم در مرحله ساقه رفتن سرک
100 کیلوگرم در مرحله گلدهیسرک
سرما و کم بارانی در زمستان سال 1386 مسئله مهمی بود که کشاورزان با آن مواجه گردیدند. این عوامل موجب کاهش شدید دررشد در طی ماههای دی و بهمن و اوایل اسفند گردید. توصیه به انجام آبیاری منظم ودادن کود سرک در طی آبیاری های این دوره توانست تا حد بسیار زیادی رشد رویشی گندمرا و در نتیجه عملکرد نهایی را بهبود بخشد(به حداقل رساندن خسارتسرما.

برداشت گندم
در زمان برداشت باید دانه های گندم کاملاً رسیدهباشند و از برداشت گندم های نارس خودداری شود . برداشت غلات قبل از رسیدگی کاملبوته باعث پایین آمدن عملکرد و کیفیت محصول می گردد . دانه هایی که رشد کامل نکردهباشند چروکیده و سبک وزن بوده و مقدار نشاسته آنها پایین تر از حد معمول است . تاخیر در برداشت نیز باعث خشک شدن بیش از حد دانه ها شده و در نتیجه درصدی از دانهها طی خرمنکوبی شکسته می شوند . رها کردن طولانی محصول رسیده در مزرعه باعث ریزشدانه ، خوابیدگی بوته ها و افزایش خسارت پرندگان می گردد . در حالت رسیدگی کامل کلشگندم زرد و خشک و دانه گندم نیمه سخت یا سخت میباشد و هنگام پیچیدن ساقه به دور دستساقه ها شکسته میشوند . در برداشت با کمباین اگر محصول خیلی زود یا خیلی دیر برداشتشود ممکن است به علت صدمه دیدگی یا تلفات دانه ها درآمد حاصله کاهش پیدا کند . رطوبت گندم در زمان برداشت باید بین 12 تا 14 درصد باشد . چنانچه رطوبت محصولبالا باشد عمل جداسازی بخوبی انجام نشده و در صورتی که رطوبت دانه کم باشد ، شکستگیدانه ها زیاد خواهد بود .
وجود علفهایهرز در مزرعه نیز مشکلات خاصی را در کار با کمباین ایجاد میکند . در صورتی کهعلفهای هرز ، سبز و مرطوب باشند ، مقداری از بافتهای سبزینه ای آنها وارد محصول شده، و از کیفیت محصول کاسته و رطوبت دانه برداشتی افزایش می یابد . همچنین کمباین درتوزیع بذر علفها نیز نقش بزرگی ایفا میکند.( در اینجا می توان به اهمیت مرحله داشتو سمپاشی به موقع مزارع اشاره کرد.
برداشت محصول با کمباین و میزان افت و ریزش آن به عواملی چون رطوبت دانه ،درجه حرارت هوا ، وضعیت مزرعه (تراکم) ، نوع گیاه ، ژنتیک بذر ، خوابیدگی محصول ،وضعیت قسمتهای مختلف کمباین( نو یا فرسوده بودن آن) و تجربه راننده بستگی دارد .

خواندن 656331 دفعه

برای ارسال نظر وارد سایت شوید

سایت های مرتبط

مختصری از شرکت ما

شركت تعاوني توليدي معدنی مشهد پودر توليد كننده انواع كودهاي گوگردي و همچنين اولين و تنها توليد كننده كود هاي كشاورزي ازته و كامل دارو كشت در ايران مي باشد .اين شركت با بهره گيري از توان علمي و كاربردي متخصصين كشاورزي در گرايشهاي مختلف و همكاري علمي مركز تعاوني تحقيقاتي و مطالعاتي نوآوران و تجربه كشورهاي پيشرفته مبادرت به توليد اين محصولات نموده تا گام موثري به سوي خودكفايي و دست يابي به كشاورزي پايدار در كشور عزيزمان ايران باشد.

 

مشهد پودر

گامی نوین در کشاورزی پایدار

تماس با ما

JoomShaper